Fifty Shades of Grey by EL James (Filipino Version) - Scratch & Dent

Autographed by EL James!

**This book is NOT in English**

Nang puntahan ng literature student na si Anastasia Steele ang batang negosyantent si Christian Grey, nakapangingilag. Dahil hindi makamundo at inosente, nagulat si Ana nang matanto niya na gusto niya ang lalaking ito. At sa kabila ng nakalilitong katahimikan ni Grey, natuklasan  niyang desperado siyang mapalapit dito. 

Nadaig, sa kabila ng pagpipigil, na maakit sa maamong ganda, talas, at kalakasan ng loob ni Ana, aminado si Grey na gusto niya rin si Ana-pero sa mga kondisyong itinakda niya. Nabigla, ngunit nasabik sa di-pangkaraniwang panlasa ni Grey sa tawag ng laman, nag-atubili si Ana.

Para sa mga karangyaang kaakibat ng tagumpay-ang multinational businesses, ang malawak na sakop ng isang lalaking pinahihirapan ng takot, galit, isipin, at mga karanasan niya sa buhay at nilalamon ng pangangailangang maging makapangyayari. Nang magsimula ang dalawa sa isang mapanahas at mapusok na pisikal na relasyon, natuklasan ni Ana ang mga lihim ni Christian Grey at inalam ang sariling mga tagong pagnanasa.

Book covers may vary. If you are looking for a specific cover, please email us at [email protected]

0 stars based on 0 reviews